90 درصد مخازن CNG خودروهاي دوگانه سوز بازرسي شده، معيوب بود

Author:

 

90 درصد مخازن CNG خودروهاي دوگانه سوز استان پس از بررسي، معيوب گزارش داده شد.مدير کل استاندارد با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت: بازرسي بر اساس استاندارد ملي 9426 صورت گرفت و صدمات مربوط به مخازن در 3 سطح مختلف ارزيابي شد. «فهيمه مهمان نواز» ادامه داد: از هزار و 76 مخزني که بازرسي شد، 974 مخزن داراي عيوب سطح يک و 81 مخزن داراي عيوب سطح 2 و تعداد 21 مخزن هم داراي عيوب سطح 3 بود. وي با اشاره به اجراي طرح معاينه فني مخازن سوخت خودروهاي دولتي در استان اظهارداشت: اجراي طرح معاينه فني و تست مخازن سوخت خودروهاي دوگانه سوز به منظور اطمينان از عملکرد مخازن سوخت، ضرورت دارد.