پمپ بنزین ابوظبی رباتیک شد

شرکت ملی نفت ابوظبی یک بازوی رباتیک طراحی کرده که باک خودرو را در پمپ بنزین ظرف چند ثانیه پر می کند. این بازوی رباتیک…

اخبار