کلیه جایگاههای CNG مشمول طرح استاندارد سازی تاییدیه استاندارد ( ISQI ) شدند

Author:
کلیه جایگاههای CNG مشمول طرح استاندارد سازی با همکاری مسئولین و مالکین جایگاههای CNG منطقه موفق به اخذ تاییدیه استاندارد از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج زنجان، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان گفت: در راستای رفع نواقص بحرانی و استاندارد سازی جایگاههای CNG, کلیه جایگاههای CNG مشمول طرح مذکور با همکاری مسئولین و مالکین جایگاههای CNG منطقه موفق به اخذ تاییدیه استاندارد از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( ISQI ) شد.

محمود آقامحمدیان افزود: در اجرای این طرح که منطبق با چک لیست های تنظیم شده از سوی سازمان تحقیقات صنعتی و استاندارد ایران و توسط شرکت های معرفی شده از سوی آن سازمان انجام پذیرفت نواقص بحرانی جایگاهها شناسایی و پس از رفع موارد اعلامی ،گواهینامه مربوطه به جایگاهها صادر گردید.

وی در ادامه اظهار داشت: استفاده از لوازم و قطعات استاندارد در تجهیزات جایگاههای CNG, انجام تعمیرات و بهره برداری جایگاهها توسط شرکت های دارای صلاحیت و صحت عملکرد سیستم ها و تجهیزات ایمنی جایگاههای CNG از مهمترین موارد بررسی شده در طرح مذکور می باشد.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه زنجان تصریح کرد: منطقه زنجان دارای ۴۰ جایگاه CNG بوده که از این تعداد ۲۴ جایگاه بصورت تک منظوره و ۱۶ جایگاه بصورت ۲ منظوره می باشند.

منبع: www.basijnews.ir