واگذاری استیجاری جایگاه گاز فشرده CNG شهرداری نیر

Author:

 نیریمیز: شهرداری نیر در نظر دارد جایگاه CNG این شهر را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید.

 

ه گزارش نیریمیز، شهرداری نیر در نظر دارد باستناد مجوز شماره102/ش 94/8/28  شورای اسلامی شهر، جایگاه CNG را از طریق مزایده عمومی و به بالاترین پیشنهاد به صورت اجاره واگذار نماید.

مدت اجاره جایگاه CNG از زمان عقد قرارداد به مدت یکسال خواهد بود که در صورت رضایت طرفین مدت اجاره پس از اخذ مجوز شورای اسلامی شهر نیر قابل تمدید است ضمنا ادامه فعالیت سالانه به شرط تائید خدمات فنی از طرف شهرداری و حوزه نظارتی مربوطه  خواهد بود.
 

  الف ) شرایط کلی جایگاه :

عرصه به مساحت 1200 مترمربع

اعیانی به مساحت65 مترمربع

تعداد جایگاه های عرضه گاز CNG  2 دیسپنسر

 ب) مبلغ پایه

1- مبلغ پایه با لحاظ نمودن نظریه کارشناس رسمی دادگستری و شرایط جاری 50/000/000 ریال بصورت ماهانه میباشد.

 ج) شرایط مزایده :

1- شرکت کنندگان می توانند ضمن بازدید از جایگاه CNG و مطالعه مفاد و شرایط قرارداد و سایر اطلاعات لازم از شهرداری پیشنهادات خود را تا ده روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه شهرداری بصورت سربسته و لاک ومهر شده تحویل دهند.

2- بازگشایی پاکتهای پیشنهادی یک روز پس از اتمام مهلت تحویل پیشنهادات در محل شهرداری انجام خواهد گرفت.

3- پیشنهادات بایستی شفاف و بدون ابهام و پیش شرطی برابر متن مزایده با توجه به حداقل پایه منتشره قید شود.

4- به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثرداده نخواهد شد.

5- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6- تامین نیروی انسانی از طریق شهرداری خواهد بود که پس از عقد قرارداد هزینه پرسنل و بیمه و مسئولیت مربوطه و هزینه آب و برق و تلفن و قطعات در حین بهره برداری کلا به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- شرکت کنندگان بایستی دارای صلاحیت های لازم از طرف شرکت فرآورده های نفتی منطقه اردبیل را داشته و کپی آن را به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت مهر و موم شده ارائه نمایند.

8- پرداخت هزینه گاز فشرده  CNG مصرفی بعهده برنده مزایده خواهد بود.

9- شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مزایده مبلغ 60000000 ریال بعنوان سپرده به حساب 3100003532004 شهرداری نیر نزد بانک ملی شعبه نیر واریز و رسید آنرا به همراه پیشنهاد خود در پاکتی بصورت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

10- در صورت انصراف برنده نفر اول مبلغ سپرده وی بنفع شهرداری ضبط و شهرداری طبق قانون با نفر دوم عقد قراردادخواهد نمود.

11- ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی از طرف برنده مزایده الزامی می باشد.

12- پیشنهادات طبق فرم مخصوص شرکت در مزایده بایستی از واحد دبیرخانه شهرداری اخذ و تکمیل و ارائه گردد.

13- هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

منبع: نیریمیز