همسان سازی استانداردهای کیفی در بیش از 2 هزار جایگاه سی ان جی

Author:

 بررسی و ارزیابی کیفی دو هزار و 277 جایگاه عرضه سی ان جی کشور به وسیله سازمان ملی استاندارد تا پایان امسال انجام می شود.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر همکاری بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش به خبرنگار شانا گفت: طبق برنامه ریزی، این سازمان با بهره گیری از 15 شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، استانداردهای فنی و عملیاتی جایگاههای عرضه سی ان جی را بررسی و همسان سازی خواهد کرد.

امیر وکیل زاده اظهار کرد: از این تعداد جایگاه سی ان جی ( 2277 باب)، یکهزار و 238 جایگاه بازدید شده و یا در حال رفع نقص است.

به گفته وی، از یکهزار و 238 جایگاه سی ان جی بازدید شده نیز 86 جایگاه رفع نقص شده است.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: در این بازدیدها 16 آیتم مورد بررسی سازمان ملی استاندارد قرار می گیرد.

وکیل زاده تصریح کرد: بیشتر شاخصهای استانداردی شرکت ملی پخش در خصوص جایگاههای سی ان جی مشابه استانداردهای تعریف شده در سازمان ملی استاندارد است و تنها درچند مورد به لحاظ کارشناسی میان سازمان ملی استاندارد، شرکت ملی پخش و سازنده اختلاف دیدگاه وجود دارد که آنها نیز در کمیته فنی بررسی و برطرف می شود.

به گفته وی، با پایان بررسی جایگاههای سی ان جی به وسیله تیمهای بازرسی 15 شرکت آموزش دیده زیر نظر شرکت ملی پخش و رفع نقص عیب احتمالی در جایگاهها که بهره بردار (جایگاهدار) مسئولیت آن را بر عهده دارد، گواهینامه استاندارد از طرف سازمان ملی استاندارد به آن جایگاه داده می شود.

مدیر طرح احداث جایگاههای سی ان جی شرکت ملی پخش بر روابط نزدیک و تعامل بیش از پیش سازمان ملی استاندارد با شرکت ملی پخش تاکید کرد.

منبع: www.cng.niopdc.ir