نشست زمستانی صنعت CNG : صندوق حمایت از بازسازی صنعت CNG کشور

Author:

 

به گزارش مجله صنعت CNG در روز 13 دی ماه 1394، نخستین گردهمایی اعضای انجمن های صنعت CNG شامل انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات مصرف گازطبیعی و سوختهای جایگزین، انجمن صنفی و کارفرمایی صنعت CNG و انجمن سوخت های جایگزین در سالن کنفرانس شرکت بوتان برگزار گردید.

در این نشست، همکاران صنعت به بحث و نبادل نظر و برنامه ریزی درباره مسائل صنفی صنعت پرداختند و مصوباتی داشتند.

همچنین طی این نشست گزارشی از وضعیت روند پیگیری صندوق حمایت از بازسازی صنعت CNG کشور ارایه گردید. از جمله مطالب مطرح شده، مکاتبات اخیر سازمان ملی استاندارد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره چگونگی تشکیل این صندوق و محل تامین اعتبار و بودجه آن است.

در نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، محل تامین اعتبار این صندوق، 10% کارمزد بند یک مصوبه شورای اقتصاد درباره خدمات توزیع CNG در جایگاه ها معرفی شده است.

این در شرایطی است که در حال حاضر، کارمزدهای مصوب فعلی مورد اعتراض جایگاه داران است و مذاکرات مفصلی درباره افزایش این کارمزدها با مراجع ذیضلاح در جریان است.

کارشناسان، تامین منابع مالی این صندوق از محل کارمزدهای یادشده را منوط به افزایش منطقی این کارمزدها می دانند.

منبع: www.cngmag.ir