فعال بودن بسيار زياد مخازن گازغيرايمن دراتومبيل اصفهاني ها

Author:

بيشتر مخازن گاز CNG نصب شده بر خودروي اصفهاني ها غيرايمن است .

مدير امور فني مراکز معاينه فني شهرداري اصفهان با بيان اين مطلب گفت : روزانه بين 80 تا 90 هزار دستگاه خودروي دوگانه سوز در اصفهان تردد مي کنند .

خادمي با بيان اينکه اين مخازن، تحت فشار 200 بار قرار گرفته اند، گفت: بيشتر اين مخازن بطور کارگاهي نصب شده و خطرناک هستند.

وي با اشاره به فعاليت دو مرکز سنجش گاز CNG و بازديد چشمي و پنج مرکز هيدرواستاتيک در شهر اصفهان گفت : بازديد چشمي و تست هيدرو استاتيک بعد از شش سال نخست هر سه سال يکبار بايد انجام شود.

خادمي با اشاره به لزوم انجام آزمايش هاي دوره اي بر روي مخازن CNG افزود: مراکز معاينه فني، خودروهاي دوگانه سوز را قبل از هر اقدامي به مراکز تست ارجاع مي دهند .

وي گفت: خودروهاي دوگانه سوز که معاينه فني نداشته باشند، ضمن اعمال قانون، مجاز به سوختگيري نيز نخواهند بود

منبع: www.nesfejahan.net