شیلنگ تخلیه کامپوزیتی

Author:

شیلنگ تخلیه کامپوزیتی

 

 

شیلنگ تخلیه کامپوزیتی:

این نوع شیلنگ بر مبنای کیفیت شیلنگ و کوپلینگ های مربوطه در انواع مختلف در بازار وجود داشته و در هنگام تخلیه تانکر به مخازن متصل می گردد.

  •  با امکان تحویل با کوپلینگ خارجی و ایرانی
  •  قابلیت تحویل در انواع رنگ های هماهنگ با فرآورده