شیر p&v ونت ولو طرح کهاب

Author:

شیر  p&v  ونت ولو طرح کهاب

 

شیر  p&v  ونت ولو طرح کهاب

این شیر با برند معتبر EBWو ساخت شرکت Franklinامریکا ارائه شده و این شیر فشار بخارات یا همان P&V Vent Valveبر روی منتهی علیه لوله خروجی بخارات مخازن سوخت زیر زمینی و بر روی زمین نصب شده و بعنوان سوپاپ اطمینانی جهت بخارات ذخیره شده عمل می کند و عموما در مدلهای مختلف این شیر در فشار 8000 فوت مکعب بر ساعت ونت صورت می پذیرد .