شرایط صدور مجوز جایگاههای پمپ بنزین

Author:

مقدمه
توسعه منطقي و موزون جايگاه هاي عرضه فرآورده هاي نفتي در سطح كشور با هدف تامين رفاه و تسهيلات براي مردم و تعريف جايگاه، به عنوان يكي از مولفه هاي شهر سالم در جهت دسترسي آسان شهروندان، جلوگيري از اتلاف سوخت و ترغيب بخش خصوصي به سرمايه گذاري در كلان شهرها، از اهداف عالي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد. در همين راستا، همگام با آسان سازي مقررات و روشها و تعريف مسئوليتها در بخشهاي تصديگري و حاكميتي و آزادسازي طراحي و احداث جايگاه و تاكيد بر روزآمدي استانداردها، اطلاع رساني مناسب جهت ورود به حوزه توزيع فرآورده هاي نفتي و آگاهي عموم از قوانين و مقررات موجود، در دستور كار اين شركت قرار داشته و دارد.

اميد است با روان سازي و آشنايي با الزامات و چگونگي اقدام در جهت احداث جايگاه اختصاصي، زمينه حضور فعالتر بخش خصوصي در اين عرصه را شاهد باشيم و نهايتا” اين امر، مقدمه اي بر فراهم شدن زمينه تغيير نظام جايگاهداري از شيوه فعلي پرداخت كارمزد به شيوه حق العمل، مشابه ساير كشورهاي دنيا باشد.

الف: شرايط فردي و عمومي

1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران، درمورد اشخاص حقيقي

2. تدين به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور

3. داراي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي افراد ذكور

4. عدم سوءپيشينه در محاكم قضايي و انتظامي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي و مالي

5. عدم اعتياد به مواد مخدر

6. وابستگان درجه اول خانواده معظم شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و ايثارگران، در شرايط مساوي، در اولويت قرار دارند.

 ب: شرايط اختصاصي

1. داراي سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين توسط ادارات ثبت اسناد، شهرداري، مسكن و شهرسازي، منابع طبيعي، سازمان اوقاف، يا ارائه سرقفلي از سازمان پايانه ها

2. واريز مبلغ 20 ميليون ريال، به عنوان سپرده حسن انجام كار

3. تعهد محضري، مبني بر عدم اعتراض نسبت به كمبود درآمد ناشي از فروش فرآورده

4. ارائه استعلام از شهرداري، براي جايگاه هاي شهري و راه و ترابري براي خارج از شهر

 ج: ساير شرايط

1. موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، به نام متقاضي، پس از پذيرش تقاضا و بررسي مدارك، صادر و متقاضي حق انتقال به غير را به هر صورت و عنوان (فروش، وكالت، هبه، شراكت و …)، تا شروع بهره برداري نخواهد داشت.

2. مدت اعتبار موافقت اصولي احداث نقطه عرضه، شش ماه بوده و تمديد اعتبار آن براي حداكثر يكبار در صورت احراز در دست اقدام بودن مراحل كار و رويت پيشرفت فيريكي توسط شركت انحام خواهد پذيرفت.

3. پس از بهره برداري، انتقال يا فروش بخشي از عرصه و اعيان و يا تمامي نقطه عرضه، پس از ارائه مدارك فردي و احراز شرايط عمومي و كسب موافقت شركت، بلامانع خواهد بود.

4. زمين پيشنهادي جهت احداث جايگاه، داراي كاربري خدماتي مي باشد و امكان تغيير كاربري، حداقل پس از 15 سال از شروع بهره برداري، مشروط به وجود جايگاه هاي كافي در منطقه براي تامين نياز مصرف كنندگان و با تشخيص كميته اي مركب از مدير منطقه، نماينده جايگاهداران منطقه و نماينده اي از هيئت مديره شركت ملي پخش، ميسر خواهد بود.

5. فعاليت جايگاه ها به صورت 24 ساعته بوده و در صورت دريافت تقاضاي كتبي صاحبان جايگاه ها، مبني بر عدم وجود مشتري در ساعات خاص شب، با در نظر گرفتن استمرار تامين نياز مصرف كنندگان و شرايط محلي، نسبت به كاهش ساعت كار جايگاه ها در شب بررسي لازم انجام و تصميم گيري خواهد شد.

6. انجام هر گونه طراحي در ساختمان جايگاه، آزاد خواهد بود.

7. بهره برداري از جايگاه، با صدور مجوز بهره برداري از سوي شركت انجام خواهد شد.

 د: مدارك لازم جهت پذيرش متقاضي

1. تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

2. گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر

3. گواهي عدم سوء پيشينه در محاكم قضائي و انتظامي

4. فيش واريزي، به مبلغ بيست ميليون ريال، به عنوان سپرده حسن انجام كار به حساب معرفي شده از سوي شركت

5. سند ثبتي زمين يا مجوز معتبر استفاده از زمين

6. كروكي كامل از زمين پيشنهادي

7. فرم تكميل شده درخواست و تعهدنامه ثبتي

 ه: مراحل صدور مجوز احداث

1. مراجعه متقاضي به واحد بازرگاني مناطق

2. دريافت كتابچه راهنماي احداث جايگاه اختصاصي

تذكر: دريافت كتابچه راهنماي احداث جايگاه اختصاصي، هيچگونه تعهدي را براي شركت، تا ارائه مدارك مورد درخواست و صدور موافقت اصولي، ايجاد نخواهد كرد و صرفا” جهت اطلاع رساني خواهد بود.

3. تكميل فرم درخواست و ارائه مدارك به واحد بازرگاني

4. بررسي مدارك توسط واحد بازرگاني مناطق

5. بازديد از زمين پيشنهادي توسط كارشناسان فني و ايمني شركت

6. اعلام پذيرش متقاضي و معرفي، جهت اخذ استعلام از شهرداري يا وزارت راه

7. دريافت پاسخ استعلام و نقشه هاي طراحي شده، توسط مشاورين بخش خصوصي و تائيد نهائي مهندسي منطقه و واحد HSE

8. صدور مجوز احداث

 و: انواع جايگاه و ابعاد زمين مورد نياز احداث جايگاه

1. جايگاه تك سكو بنزين با ابعاد (7 در 8) (10 در 6) (16 در 5/9) مترمربع، جهت عرضه بنزين در شهرهاي بزرگ كه مشكل كمبود زمين يا گراني زمين وجود دارد و همچنين براي احداث در پاركينگها، مجتمع هاي بزرگ مسكوني، اداري، صنعتي به صورت عرضه در اتاقك

2. جايگاه تك سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 11 متر

3. جايگاه 2 سكو بنزين، حداقل بر 22 متر و حداقل عمق 16 متر

4. جايگاه 3 سكو بنزين، حداقل بر 30 متر و حداقل عمق 30 متر

5. جايگاه 2 فرآورده 2 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 25 متر

6. جايگاه 2 فرآورده 3 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 40 متر

7. جايگاه 2 فرآورده 4 سكويي، حداقل بر 40 متر و حداقل عمق 60 متر

 ز: شرايط و موقعيت زمين پيشنهادي جايگاه

1. ترجيحا” زمين پيشنهادي از مراكزي كه با كار گرم (جوشكاري، نانوائي و …) مرتبط هستند، فاصله مناسب داشته باشد.

2. خيابان دسترسي به جايگاه قابليت مانور نفتكش را داشته باشد. حريم برق فشار قوي (دكل – پست) لوله هاي انتقال گاز و خطوط راه آهن رعايت شده باشد.

3. زمين نبايستي در حريم رودخانه – مسيل باشد.

4. طراحي جايگاه بايستي تحت نظارت و مسئوليت مهندسي مشاور مورد تائيد سازمان نظام مهندسي و يا ساير دستگاه هاي ذيربط انجام شود.

5. لازم است كليه نقشه هاي تهيه شده توسط مشاور، به لحاظ مراعات تمامي استانداردهاي تاسيسات نفتي، به تائيد مهندس منطقه و واحد HSE منطقه رسانيده شود.

 ح: خلاصه برخي از الزامات جهت طراحي جايگاه

1. عرضه بنزين در سكوهاي مجاور دفتر و عرضه نفتگاز در سكوهاي مجاور خيابان (جاده)، مدنظر قرار گيرد.

2. به منظور فرار سريع نفتكش در زمان حريق، محل تخليه در خروجي جايگاه در نظر گرفته شود.

3. فاصله بين دو سكو، حداقل 6 متر در نظر گرفته شود.

4. پيش بيني تلمبه مخصوص عرضه بنزين به موتور سيكلت ها، به صورت مجزا، در صورت امكان

5. طراحي جايگاه، به ويژه نماي داخلي و خارجي ساختمان، متناسب با شرايط اقليمي و فرهنگي هر منطقه اجرا شود.

6. تهيه و نصب ژنراتور برق اضطراري، مجهز به سيستم راه انداز اتوماتيك الزامي است.

7. اجراي طرح كف پخش كن اتوماتيك با سنسورهاي مربوطه، جهت سايبان تلمبه ها، روي حوضچه مخازن و محل تخليه يا طرح هاي مناسب جايگزين ديگر براي اعلام و اطفاء حريق

8. نصب سيستم سطح و دماسنج هوشمند و سيستم جلوگيري از سرريز مخازن الزامي است.

9. مخازن زيرزميني جايگاه ميبايستي حداقل با ظرفيت 45000 ليتر ساخته و نصب شوند.

(حدود 5/1 برابر بالاترين ظرفيت نفتكش هاي موجود)

10. ارتفاع سكوهاي بنزين 10 سانتي متر به همراه پيش بيني گارد مناسب جهت تلمبه ها

11. رعايت مقررات آئين نامه 2800 جهت مقاوم سازي در تاسيسات و ابنيه، در برابر زلزله الزامي است و همچنين رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ابنيه جايگاه

12. تفكيك و محصور نمودن محوطه مخازن از ساير تاسيسات و قسمت هاي جايگاه

13. پيش بيني سيستم هوشمند حفاظت الكترونيكي با نصب دوربين هاي مدار بسته


                                                    ” تعهدنامه ثبتي “

اينجانب/شركت ……………………………………………………… اقرار و اعتراف مي نمايم كه مطالعه و بررسي همه جانبه طرح احداث نقطه عرضه فرآورده هاي نفتي، واقع در ……………………………………………………………………… و تشخيص توجيه اقتصادي طرح مزبور با علم و آگاهي اينجانب/شركت صورت گرفته است و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران هيچگونه مسئوليتي در خصوص سود يا زيان دهي طرح و توجيه اقتصادي آن در هر زماني را نداشته و ندارد و در عين حال، ضمن اسقاط حق انتقال يا واگذاري جزئي يا كلي مالكيت عرصه و اعيان و موافقت اصولي صادره به غير، تا زمان بهره برداري كامل نقطه عرضه تحت هر عنوان، اعم از صلح، هبه، وكالت و غيره متعهد و ملتزم مي گردم با رعايت مقررات شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، اجراي طرح مزبور را تا اتمام و بهره برداري آن با سرمايه شخصي، ظرف مدت مقرر در موافقت نامه اصولي انجام داده و از هر گونه تاخير در اجرا يا توقف طرح، خودداري نمايم. به علاوه، هر گونه پاسخگوئي به مدعيان مالكيت و يا معترضين به احداث نقطه عرضه، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و ارگانها و سازمانهاي دولتي و غيره در زمين پيشنهادي، به عهده اينجانب/شركت ………………………………………………………. مي باشد و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص موارد ياد شده و يا ساير موارد نداشته و نخواهد داشت.

 

                             فرم درخواست احداث جايگاه اختصاصي

اينجانب ………………………………. فرزند ………………… شماره شناسنامه ………….

صادره از ………………… متولد ………… ساكن …………….. تلفن منزل ………………..

با تقبل مفاد مندرج در شرايط و مجموعه مقررات احداث جايگاه، متقاضي احداث  يك

باب جايگاه تك سكو        دو سكو        سه سكو        چهار سكو 

به آدرس ……………………………………………………………………………………………….

پلاك ثبتي …………………………. بوده و ضمن متعهد شدن به اجراي مقررات شركت،

بدين وسيله مدارك ذيل را ايفاد مي دارد:

1-     تصوير سند ثبتي مالكيت يا مجوز استفاده از زمين (اوقاف، مسكن و شهر

سازي، ثبت …)

2-     تصوير آخرين مدرك تحصيلي

3-     تصوير شناسنامه

4-     كارت پايان خدمت يا معافيت دائم

5-     كروكي زمين پيشنهادي

6-     گواهي عدم اعتياد

7-     گواهي عدم سوء پيشينه

8-     فيش واريز به مبلغ 20 ميليون ريال

9-     تعهدنامه ثبتي                                                                                         

                                                                                         امضاء متعهد

 توصيه:

متقاضيان محترم احداث جايگاه، حتما” به شاخص هاي طرح درجه بندي جايگاه ها، براي دريافت كارمزد بيشتر توجه فرمايند.

 

منبع: سایت رسمی شرکت ملی پخش فرارودهای نفتی

 

http://www.niopdc.ir/HomePage.aspx?TabID=4685&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR