شرايط احداث جايگاه CNG متوسط

Author:

 يكي از اهداف دولت جمهوري اسلامي ايران در شبكه حمل ونقل ايجاد تعادل منطقي در سبد سوخت مصرفي خودرو ها مي باشد . در اين راستا با توجه به مشكلات تحصيل زمين در كلان شهرها و نياز بيشتر به سوخت CNG ميتواند جايگاههاي متوسط به عنوان مكمل جايگاههاي CNG استفاده نمود .

جايگاههاي متوسط بر اساس ظرفيت ، توانايي سوخترساني به 40 الي 400 خودرو را در شبانه روز دارا مي باشند .

 

جايگاه سوخت سي ان جي متوسط

 

جايگاههاي CNG با تجهيزات متوسط جايگاههايي هستند كه بواسطه اشغال فضاي كمتر نسبت به جايگاههاي معمول سي ان جي توانايي سوخترساني به تعداد خودروي كمتري را دارند. اين جايگاهها بر اساس ارزيابي صورت گرفته و در نظر گرفتن تمامي فاكتورهاي فني ، اقتصادي موجود به  دو تيپ عمده تقسيم مي شوند.

 

* تيپ 1 : جايگاههاي سوختگيري با تجهيزات متوسط SLOW FILL  

جايگاههاي سوختگيري متوسط SLOW FILL به جايگاههاي گفته مي شود كه داراي مشخصات ذيل باشند

 

·          فشار گاز ورودي به اين جايگاه psig  25/0

·          فشار كاري barg 200

·      ظرفيت فشرده سازي گاز طبيعي به ميزان حداكثر Nm/hr 40 و توانايي سوخت رساني به حداكثر 50 الي 60 خودرو درشبانه روز   

 

* تيپ 2 : جايگاههاي سوختگيري با تجهيزات متوسط FAST FILL

جايگاههاي سوختگيري متوسط FAST FILL به جايگاههايي گفته مي شود كه داراي مشخصات ذيل باشند

    

 

·          فشار گاز ورودي به اين جايگاه psig 60

·          فشار كاري  barg 250

·      ظرفيت فشرده سازي گاز طبيعي به ميزان حداقل Nm/hr 40 الي Nm/hr 250  و توانايي سوخت رساني به حداكثر 400 خودرو درشبانه روز

·          دارا بودن مخزن ذخيره به منظور انجام سوخت گيري سريع و كاهش دفعات روشن و خاموش شدن كمپرسور

 

اهداف استفاده از جايگاههاي سوخت گاز طبيعي با تجهيزات متوسط

 

  • كاهش استهلاك جايگاههاي سوخت رساني بزرگ و افزايش عمر مفيد آنها
  • رسيدن به تعادل مناسب بين تعداد خودرو و جايگاه در مناطق مختلف كشور
  • كاهش صفوف سوخت رساني در جايگاههاي بزرگ CNG
  • كاهش آلودگي محيط زيست و استهلاك خودروها به واسطه كاهش تردد براي سوخت گيري
  • ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري براي بخش خصوصي جهت توليد و عرضه جايگاههاي سوخت گيري
  • افزايش سطح رفاه جامعه و همچنين افزايش ترجيح مردم براي استفاده از CNG به واسطه امكانات رفاهي مناسب ، همچنين در دسترس و ارزان بودن اين سوخت
  • كاهش واردات سوخت هاي بنزين و نفت گاز و جلوگيري از خروج ارز از كشور و ايجاد فرصت مناسب براي دولت و بخش خصوصي جهت تامين زير ساخت هاي توليد بنزين و نفت گاز در كشور
  • گسترش امكان استفاده از CNG در كشور به عنوان سوخت پاك
  • قابليت نصب و راه اندازي سريع در واحد هاي دولتي ، اداري، بيمارستانها و …

    نكته :

   

 * متقاضيان خريد جايگاه متوسط توجه داشته باشند كه متناسب با تعداد خودرو ظرفيت اين جايگاهها از سوختگيري 20 خودرو تا سوخت گيري 400 خودرو در شبانه روز متغير مي باشد و متناسب با تعدادخودرو قابل سوختگيري و ظرفيت تجهيزات انشعابات لازم محاسبه مي گردد.

 

* تجهيزات مورد نظر بايد در فضاي باز (Out door)نصب گردد و نصب تجهيزات در فضاي بسته و مسقف ممنوع است .

 

* مسئوليت سوخت گيري در اين جايگاهها بر عهده متقاضي است و لازم است كليه خودرو ها ي گاز سوز مورد استفاده داراي برچسب بازديد ساليانه باشند .

 

   شرايط احداث جايگاه سي ان جي متوسط

  

در حال حاضر  فروش ونصب تجهيزات سوخترساني CNG جايگاههاي متوسط فقط براي مجتمع‌هاي دولتي و عمومي با هزينه متقاضي  در دستور كار قرار گرفته است و متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاع از استانداردها و شرايط فروش و نصب تجهيزات مورد نظر با مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تماس حاصل نمايند.

 منبع: www.cng.niopdc.ir