شرايط احداث جايگاه CNG اختصاصي

Author:

 كليه متقاضيان احداث جايگاه سي ان جي تك منظوره و دو منظوره لازم است قبل از هر اقدامي جهت احداث جايگاه به مناطق پخش فراورده هاي نفتي مراجعه و نسبت به شرايط احداث جايگاه و نياز منطقه اي  بر اساس سهميه تخصيص داده شده اطلاع لازم كسب نمايند .

بديهي است شركت هاي پخش منطقه اي نيز برابر روش كار ابلاغ شده موظفند علاوه بر تكميل فرم هاي مورد نظر ، اطلاعات لازم در خصوص شرايط احداث جايگاه سي ان جي را به متقاضي اعلام نمايند .

متقاضيان ضمن توجه به شرايط اوليه احداث جايگاه اختصاصي تك منظوره دقت نمايند پس از تكميل فرم شماره يك ابلاغي به مناطق پخش و تاييد زمين از سوي مناطق نسبت به تكميل پرونده برابر شرح ذيل اقدام نمايند .

شرايط اوليه

1.        متقاضي نسبت به معرفي زمين مناسب به تشخيص شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي  اقدام نمايد .

2.        زمين معرفي شده بر معبر اصلي باشد

3.        امكان استفاده از خط لوله گاز 250 پوند با قابليت برداشت  حداقل1500 متر مكعب در ساعت

4.        امكان اخذ انشعاب برق تا 400 كيلو وات  

5.        اخذ مجوزهاي لازم از دستگاههاي ذيربط جهت كاربري زمين به عنوان جايگاه سوختگيري گاز طبيعي

6.        توانايي خريد انشعابات برق و گاز ، و انجام عمليات ساختماني جايگاه .

 

– تشکيل پرونده

·          فرم تكميل شده تقاضا نامه

·          كپي سند رسمي مالكيت زمين ممهور به رونوشت برابر اصل از مراجع قانوني

·          كروكي زمين معرفي شده

·          تاييد فرم بازديد از زمين متقاضي .

·          پي گيري انجام استعلام هاي مورد نياز منطقه

·          اخذ جوابيه استعلام از شهرداري، شرکت گاز، اداره برق ، اداره راه و ساير مبادي ذيربط به تشخيص منطقه

·          عقد توافقنامه احداث جايگاه CNG (در صورت مثبت بودن کليه استعلام هاي مربوطه)

·          اخذ انشعاب هاي گاز از شرکت گاز و برق از اداره برق

·          عقد قرارداد با شرکت مشاوره معرفي شده توسط شركت جهت تهيه نقشه هاي فاز يک و دو

·          در صورت تطابق نقشه هاي فاز يک و دو با استانداردهاي مرتبط بررسي و تاييد از طرف شركت ملي پخش

·          ساخت جايگاه طبق نقشه هاي به تاييد رسيده توسط شركت

·          نظارت بر روند ساخت جايگاه

·          عقد قرارداد واگذاري تجهيزات توسط شركت با متقاضي

·          ارسال تجهيزات CNG ، نصب و راه اندازي جايگاه

·          معرفي پرسنل جايگاه به شركت ملي پخش جهت آموزش

·          آموزش پرسنل معرفي شده و در صورت موفقيت در دوره صدور گواهينامه از طرف تامين كننده تجهيزات

·          معرفي نفرات داراي گواهي نامه به شركت ملي پخش

·          راه اندازي جايگاه

 

منبع: www.cng.niopdc.ir