سازمان های مرتبط به صنعت CNG

Author:

 

فهرست وزارت خانه ها و شرکت های دولتی مرتبط با صنعت CNG

 • وزارت نفت
 • شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
 • شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور
 • شرکت ملی گاز
 • وزارت کشور
 • مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور
 • سازمان محیط زیست
 • وزارت صنعت، معدن و تجارت

فهرست انجمن های علمی و تخصصی و صنفی غیر دولتی مرتبط با صنعت CNG

 • انجمن صنفی کارفرمایی سازندگان تجهیزات گاز طبیعی و سایر سوخت های جایگزین در وسائط نقلیه
 • انجمن صنفی و کافرمایی CNG کشور
 • انجمن سوخت های جایگزین