رزومه کاری

Author:

شرکـت دانش بیان دقت حرکت صنعت سبز پارسـیان با دارا بودن مجوز تعمیر ونگهداشت و مجوز بهره برداری از جایگاه های سوخت رسانی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران وبهره برداری جایگاه هـای سوخت رسانی درحال خدمات رسانی به جایگاه های دولتی وخصوصی سرتاسر کشور می باشد. ازجملـه قـراردادهــای تعمــیرات ونگهــداری وبهــره برداری شــرکت درسـال هــای اخیر مـی توان به مــوارد ذیـل اشــاره نمــود:

قرارداد های بهره برداری:

  1. قرارداد بهره برداری 21بابجایگاه CNG شهرداری تهران درسال 1389-90-91 (10کمپرسور دلتا ,9 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور گرینفیلد)

  2. قرارداد بهره برداری 5 باب جایگاه سازمان تاکسیرانی اردبیل 1393-1394

  3. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه شهرداری ورزقان آذربایجان شرقی1393-1394

  4. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه شهرداری قهدریجان اصفهان 1393-1394

  5. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه شهرداری فلاورجان اصفهان 1393-1394

  6. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه الغدیر شهرداری گرگان 1393-1394

  7. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه شهرداری کوهین قزوین1393-1394

  8. قرارداد بهره برداری 1 باب جایگاه شهرداری تاکستان قزوین 1393-1394

  9. قرارداد بهره برداری 4 باب جایگاه شهرداری بروجرد 1393-1394

  10. قرادارد بهرهبرداری 1 باب جایگاه شهرداری رامسر 1393-1394

قرارداد های تعمیرات و نگهداشت :

1)تعمیرات ونگهداری 10باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال 1389(10کمپرسور دلتا ,9 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور گرینفیلد)

2)بهره برداری 5 باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال 1390

3)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری 7باب جایگاه CNG شهرداری تهران 91-1390( 7 کمپرسور دلتا ,6 کمپرسور کوانشین , 2 کمپرسور گرینفیلد)

4)تعمیرات ونگهداری 4باب جایگاه CNG اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه (2کمپرسور LMF , 4 کمپرسور کوانشین ,2 کمپرسور ساگس)

5)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور شرکت خودروسازی سایپا (زامیاد)( 1کمپرسور دلتا )

6) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه تلویزیون مشهد ( 1کمپرسور دلتا )

7) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه معراج مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )

8) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه پایگاه چهارم شکاری مشهد ( 1کمپرسور کوانشین )

9) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه تاکسیرانی اراک ( 1کمپرسور کوانشین )

10) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه فدک کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )

11) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه گلشن کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )

12) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شیرازی قم ( 1کمپرسور کوانشین )

13) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 3 کمپرسورجایگاه شهرداری رشت ( 3کمپرسور LMF )

14) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه دارابی کرمانشاه ( 1کمپرسور آژیرا )

15) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه امیر اشرف همدان ( 1کمپرسور فورنوگس)

16) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه حصارک کرج ( 1کمپرسور فورنوگس)

17) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه صادقی چالوس ( 1کمپرسور کوانشین )

18) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه غزال شمالی خرم دره شرکت آسا گستر ایرانیان( 1کمپرسور گرینفیلد )

19) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری نور شرکت پوریا امیر کبیر ( 1کمپرسور گرینفیلد )

20) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه چترود کرمان ( 1کمپرسور کوانشین )

21) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه کن گان عسلویه ( 1کمپرسور کوانشین )

22) ) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه کشاورزی کرمانشاه ( 1کمپرسور کوانشین )

23) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه قطار شهری مشهد ( 1کمپرسور اینترمگ )

24) قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری زرین آباد زنجان( 1کمپرسور کوانشین )

25)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه بیدرام اصفهان( 1کمپرسور کوانشین )

26)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورشرکت ارتینه گازارومیه( 1کمپرسور درسر)

27)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسور شرکت پرگاز انرژی پاسارگارد سمنان( 1کمپرسور کوانشین )

28)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه مادر دختر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال بختیاری( 1کمپرسور LMF2000 )

29)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری سیرجان( 1کمپرسور LMF2000 )

30)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرک صنعتی شمس آباد( 1کمپرسور کوانشین )

31)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهشهرداری کامیاران( 1کمپرسور کوانشین )

32)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهیوسف زاده شهر بابک( 1کمپرسور پارس کمپرسور )

33)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهشهرداری کبودراهنگ همدان( 1کمپرسور کوانشین )

34)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهشهرداری اصلان دوز ( 1کمپرسور کوانشین )

35)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهبهرامی کرمانشاه( 1کمپرسور کوانشین )

36)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاهشهرداری ماه نشان( 1کمپرسور کوانشین )

37)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری بیله سوار اردبیل( 1کمپرسور سافه)

38)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری زاهد شهر( 1کمپرسور کوانشین)

39)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 2 کمپرسورجایگاه نیرو انتظامی کرمان( 2کمپرسور کوانشین)

40)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری محلات( 1کمپرسور دلتا)

41)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری مرودشت( 1کمپرسور تامکارگاز)

42)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری بردسکن( 1کمپرسور دلتا)

43)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شاندیز (1کمپرسور دلتا)

44)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه ثامن مشهد (1 کمپرسور کوانشین)

45)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شهرداری مرودشت( 1کمپرسور دلتا)

46)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه شعله بیرجند (1کمپرسور FTI)

47)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 2 کمپرسورجایگاه قم (1کمپرسور دلتا ، 1کمپرسور کوانشین)

48)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 1 کمپرسورجایگاه کاشمر (1کمپرسور دلتا)

49)قرارداد تعمیرات کلی واساسی 15 کمپرسورجایگاه شهرداری مشهد (15 کمپرسور دلتا)

50)تعمیرات ونگهداری 23بابجایگاه CNG شهرداری مشهد درسال 1394(15کمپرسور دلتا ,7 کمپرسور کوانشین 1 کمپرسور سافه)

51)تعمیرات ونگهداری 10بابجایگاه CNGخصوصی مشهداز سال 1393 تا کنون

52)قرارداد تعمیر نگهداری جاری جایگاه های خصوصی CNG در سراسر کشور 137 جایگاه طی سال های 1393-1395

53) طراحی ,نصب و راه اندازی 18 باب جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در استان های تهران ,گیلان ,کرمان ,هرمزگان مشهد ,کردستان و چهار محال بختیاری

و…………………

لازم به ذکر است واحد بازرگانی شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان درحال خدمات رسانی و فـروش قطعات مربوط به کمپرسورهـای CNG شامل تجهیزات DELTA ،KW،TGC LMF ، SG ،FTC،CST وIntermey و…………تمامی قطعات مربوط به نصب و راه اندازی جایگاه های بنزین و گازوئیل به به بیش از 1800 جایگاهخصوصی و دولتی در سرتاسر کشور می باشد .