رزومه کاری

شرکـت دانش بیان دقت حرکت صنعت سبز پارسـیان با دارا بودن مجوز تعمیر ونگهداشت و مجوز بهره برداری از جایگاه های سوخت رسانی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران وبهره برداری جایگاه هـای سوخت رسانی درحال خدمات رسانی به جایگاه های دولتی وخصوصی سرتاسر کشور می باشد. ازجملـه قـراردادهــای تعمــیرات ونگهــداری وبهــره برداری شــرکت درسـال هــای اخیر مـی توان به مــوارد ذیـل اشــاره نمــود:

قرارداد های بهره برداری:

  1. قرارداد بهره برداری ۲۱بابجایگاه CNG شهرداری تهران درسال ۱۳۸۹-۹۰-۹۱ (۱۰کمپرسور دلتا کمپرسور کوانشین کمپرسور گرینفیلد)

  2. قرارداد بهره برداری ۵ باب جایگاه سازمان تاکسیرانی اردبیل ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  3. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه شهرداری ورزقان آذربایجان شرقی۱۳۹۳-۱۳۹۴

  4. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه شهرداری قهدریجان اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  5. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه شهرداری فلاورجان اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  6. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه الغدیر شهرداری گرگان ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  7. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه شهرداری کوهین قزوین۱۳۹۳-۱۳۹۴

  8. قرارداد بهره برداری ۱ باب جایگاه شهرداری تاکستان قزوین ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  9. قرارداد بهره برداری ۴ باب جایگاه شهرداری بروجرد ۱۳۹۳-۱۳۹۴

  10. قرادارد بهرهبرداری ۱ باب جایگاه شهرداری رامسر ۱۳۹۳-۱۳۹۴

قرارداد های تعمیرات و نگهداشت :

۱)تعمیرات ونگهداری ۱۰باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال ۱۳۸۹(۱۰کمپرسور دلتا کمپرسور کوانشین کمپرسور گرینفیلد)

۲)بهره برداری ۵ باب جایگاه CNG شهرداری تهران درسال ۱۳۹۰

۳)تعمیرات ونگهداری وبهره برداری ۷باب جایگاه CNG شهرداری تهران ۹۱-۱۳۹۰( ۷ کمپرسور دلتا کمپرسور کوانشین , ۲ کمپرسور گرینفیلد)

۴)تعمیرات ونگهداری ۴باب جایگاه CNG اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه کمپرسور LMF , 4 کمپرسور کوانشین کمپرسور ساگس)

۵)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسور شرکت خودروسازی سایپا (زامیاد)( ۱کمپرسور دلتا )

۶) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه تلویزیون مشهد ( ۱کمپرسور دلتا )

۷) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه معراج مشهد ( ۱کمپرسور اینترمگ )

۸) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه پایگاه چهارم شکاری مشهد ( ۱کمپرسور کوانشین )

۹) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه تاکسیرانی اراک ( ۱کمپرسور کوانشین )

۱۰) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه فدک کرمانشاه ( ۱کمپرسور کوانشین )

۱۱) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه گلشن کرمانشاه ( ۱کمپرسور کوانشین )

۱۲) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شیرازی قم ( ۱کمپرسور کوانشین )

۱۳) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۳ کمپرسورجایگاه شهرداری رشت ( ۳کمپرسور LMF )

۱۴) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه دارابی کرمانشاه ( ۱کمپرسور آژیرا )

۱۵) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه امیر اشرف همدان ( ۱کمپرسور فورنوگس)

۱۶) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه حصارک کرج ( ۱کمپرسور فورنوگس)

۱۷) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه صادقی چالوس ( ۱کمپرسور کوانشین )

۱۸) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه غزال شمالی خرم دره شرکت آسا گستر ایرانیان( ۱کمپرسور گرینفیلد )

۱۹) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری نور شرکت پوریا امیر کبیر ( ۱کمپرسور گرینفیلد )

۲۰) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه چترود کرمان ( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۱) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه کن گان عسلویه ( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۲) ) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه کشاورزی کرمانشاه ( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۳) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه قطار شهری مشهد ( ۱کمپرسور اینترمگ )

۲۴) قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری زرین آباد زنجان( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۵)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه بیدرام اصفهان( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۶)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورشرکت ارتینه گازارومیه( ۱کمپرسور درسر)

۲۷)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسور شرکت پرگاز انرژی پاسارگارد سمنان( ۱کمپرسور کوانشین )

۲۸)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه مادر دختر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال بختیاری( ۱کمپرسور LMF2000 )

۲۹)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری سیرجان( ۱کمپرسور LMF2000 )

۳۰)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرک صنعتی شمس آباد( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۱)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهشهرداری کامیاران( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۲)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهیوسف زاده شهر بابک( ۱کمپرسور پارس کمپرسور )

۳۳)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهشهرداری کبودراهنگ همدان( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۴)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهشهرداری اصلان دوز ( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۵)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهبهرامی کرمانشاه( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۶)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاهشهرداری ماه نشان( ۱کمپرسور کوانشین )

۳۷)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری بیله سوار اردبیل( ۱کمپرسور سافه)

۳۸)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری زاهد شهر( ۱کمپرسور کوانشین)

۳۹)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۲ کمپرسورجایگاه نیرو انتظامی کرمان( ۲کمپرسور کوانشین)

۴۰)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری محلات( ۱کمپرسور دلتا)

۴۱)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری مرودشت( ۱کمپرسور تامکارگاز)

۴۲)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری بردسکن( ۱کمپرسور دلتا)

۴۳)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شاندیز کمپرسور دلتا)

۴۴)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه ثامن مشهد کمپرسور کوانشین)

۴۵)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شهرداری مرودشت( ۱کمپرسور دلتا)

۴۶)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه شعله بیرجند کمپرسور FTI)

۴۷)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۲ کمپرسورجایگاه قم کمپرسور دلتا ، ۱کمپرسور کوانشین)

۴۸)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱ کمپرسورجایگاه کاشمر کمپرسور دلتا)

۴۹)قرارداد تعمیرات کلی واساسی ۱۵ کمپرسورجایگاه شهرداری مشهد (۱۵ کمپرسور دلتا)

۵۰)تعمیرات ونگهداری ۲۳بابجایگاه CNG شهرداری مشهد درسال ۱۳۹۴(۱۵کمپرسور دلتا کمپرسور کوانشین ۱ کمپرسور سافه)

۵۱)تعمیرات ونگهداری ۱۰بابجایگاه CNGخصوصی مشهداز سال ۱۳۹۳ تا کنون

۵۲)قرارداد تعمیر نگهداری جاری جایگاه های خصوصی CNG در سراسر کشور ۱۳۷ جایگاه طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۹۵

۵۳) طراحی ,نصب و راه اندازی ۱۸ باب جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در استان های تهران ,گیلان ,کرمان ,هرمزگان مشهد ,کردستان و چهار محال بختیاری

و…………………

لازم به ذکر است واحد بازرگانی شرکت دقت حرکت صنعت سبز پارسیان درحال خدمات رسانی و فـروش قطعات مربوط به کمپرسورهـای CNG شامل تجهیزات DELTA ،KW،TGC LMF ، SG ،FTC،CST وIntermey و…………تمامی قطعات مربوط به نصب و راه اندازی جایگاه های بنزین و گازوئیل به به بیش از ۱۸۰۰ جایگاهخصوصی و دولتی در سرتاسر کشور می باشد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

پیمایش به بالا