دوره آموزش تكنسيني جايگاه هاي CNG استان البرز برگزار شد

Author:

مالكين و سرپرستان جايگاه هاي CNG استان البرز در خصوص مسائل ايمني و فني كليه تجهيزات منصوبه در اين جايگاه ها آموزش ديدند.
واحد CNG اين شركت در راستاي اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با جايگاه هاي CNG و آشنايي هر چه بيشتر سرپرستان و مالكين اين جايگاه ها با نكات ايمني، فني و نحوه نگهداشت كليه تجهيزات منصوبه اقدام به برگزاري دوره آموزشي تكنسيني كرد. مجيد صالحي رئيس واحد CNG شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز گفت؛ در اين دوره آموزشي كه به مدت چهار روز و با حضور سه نفر از كارشناسان مجرب شركت تام ايران خودرو برگزار شد سرپرستان و مالكين جايگاه هاي CNG استان البرز با استانداردها و اصول ايمني، فني و نحوه نگهداشت كليه تجهيزات منصوبه در جايگاه با هدف پيشگيري از بروز نواقص و حوادث احتمالي در راستاي ايجاد شرايط ايمن سوختگيري، در مدار بودن جايگاه ها و كاهش هزينه ها آشنا شدند. وي افزود در اين دوره بيش از 200 نفرساعت زمان صرف شده كه پس از برگزاري آزمون و كسب امتياز لازم براي شركت كنندگان، گواهينامه تكنسيني صادر خواهد شد.

منبع: www.p-sepidar.ir