جایگاه سی ان جی استان هرمزگان

Author:

 

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

بندر عباس

الکتروفن

فرهاد

0913-3538244

بندر عباس، کمربندی

ابتدای بلوار امام

حسین جنب پل هوایی

داخل کوچه سمت

راست

آقاي محمود غفاري

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

بندر عباس

تامپاد

هرمز

0761-5559427

ندر عباس-بلوار راه

آهن- جنب گلزار شهدا

سازمان خدمات

موتوري شهرداري بندر

عباس

علي ابراهيمي قلعه قاضي

تعميرات و  بازرسی ادواری

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG