جایگاه سی ان جی استان كهكيلويه و بوير احمد

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

ياسوج

شهاب بوتان

سوخت زاگرس

0741-3380052

فلكه جهاد- جنب

پمپ بنزين- فرعي

اول

رمضانعلي رحيمي

تعميرات

و 

بازرسی

ادواری

2

گچساران

صنايع دفاع

وليعصر

0742-4226293

ميدان نرگس، جنب

جايگاه وليعصر

گچساران

بخشايي

نصب و

بازرسی

ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG