جایگاه سی ان جی استان قم

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

قم

الکتروفن

مرکزی

0251-2851420،21

قم، جاده قديم

اصفهان، روبروي

تالار پذيرائي پيوند

هاشمی

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

2

قم

تدبیر

پردیس

0251-6641202

قم- جاده قديم

تهران- كوچه

بيستم- جنب

دانشگاه شركت

زيبا كاران

رباني

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

3

قم

شهاب بوتان

مرکزی

0251-2851341-45

قم، بلوار غدير،

مقابل شهرك قدس

سيد ابولفضل برقعي

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

4

قم

شهاب بوتان

احمدی

0251-6643907

قم، جاده قديم

تهران، روبروي

سازمان اتوبوس

راني

مجيد احمدي دانا

تعميرات

و  بازرسی

ادواری

 

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG