جایگاه سی ان جی استان آذربایجان غربی

Author:

 

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

نشاني

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

ارومیه

تدبیر

امید

0441-3583864

اروميه – كيلومتر دو جاده

شهيد كلانتري – روبروي

اولين پمپ بنزين جنب

کارواش آذران

سجودي

تعميرات و  بازرسی ادواری

2

ارومیه

تدبیر

نسیم صبا

0441-3370741

اروميه- بلوار شيخ شلتوت

-جنب شيشه خم حاج

سالم كارگاه CNG

حجت ياري تنها

تعميرات و  بازرسی ادواری

3

بوکان

صنايع دفاع

آسمان آبي

048262-39712

بوكان – خيابان 55 متري

ساحلي پايين تر از پل آهني

– كارگاه نصب

داوود باستاني

نصب و بازرسی ادواری

4

مهاباد

گاز سيز

صنعت

مهاباد ماشين

04422339966

خيابان دانشگاه پيام نور،

روبروي دانشگاه پيام نور،

کارگاه مهاباد ماشين

مولود حاج کاظمي

تعميرات و  بازرسی ادواری

5

مهاباد

صنايع دفاع

سي.ان.جي

نيازمند

0442-2220530

مهاباد، ميدان استقلال،

خيابان بداق سلطان، بلوار

حسن‌زاده، كارگاه نيازمند

صادق نيازمند

نصب و بازرسی ادواری

6

میاندوآب

تامپاد

سماء گاز

خودرو

0914-4815133

مياندوآب- اول جاده

تبريز-جنب جايگاه اختصاصي

دو منظوره قلندري

علي حسين قلندري

تعميرات و  بازرسی ادواری

7

نقده

تامپاد

بهسوزان

0443-6232366

نقده- بلوار شهدا- پشت

جايگاه دو منظوره رشيدي


جهانگير رشيدي

تعميرات و  بازرسی ادواری

8

ارومیه

شهاب

بوتان

تاکسیرانی

0441-2358480

اروميه- كليومتر يك جاده

امامزاده-شركت تعاوني

تاكسيراني اروميه

بهمن جعفري

تعميرات و  بازرسی ادواری

9

بوکان

تدبیر

تدبیر

0914-1806478

بوکان – بلوار استاد هه

ژار-روبروی خیابان 50متری-

کارگاه بوکان تدبیر

بستی

تعميرات و  بازرسی ادواری

10

بوکان

شهاب

بوتان

عرفان گاز

048262-39712

بوكان – خيابان 55 متري

ساحلي پايين تر از پل آهني

– كارگاه نصب

داوود باستاني

تعميرات و  بازرسی ادواری

11

خوی

شهاب

بوتان

جایگاه حق پناه

0461-2239459

خوي- دروازه ماكو قديم-

نرسيده به پمپ بنزين-جنب 

جايگاه سوختگيري CNG

جمشيد حق پناه

تعميرات و  بازرسی ادواری

12

سلماس

شهاب

بوتان

جایگاه

مرادخانی

0443-5821951

سلماس- جاده كمربندي به

طرف اروميه- جنب جايگاه

سوخت گيري بخش

خصوصي CNG

حسن مرادخاني

تعميرات و  بازرسی ادواری

13

ماكو

شهاب

بوتان

جایگاه عبداله

نژاد

0462-3249326

ماكو – ميدان وليعصر-فلكه

گاز-جنب جایگاه ‍CNG

ذوالفعلي  عبد ا … نژاد

تعميرات و  بازرسی ادواری

14

مهاباد

الکتروفن

مهاباد ماشین

تلفن سابق0442-2339966

بلوار شهريكندي- پشت

هنرستان سابق

مولود حاجي كاظمي

تعميرات و  بازرسی ادواری

15

نقده

تدبیر

سولدوز

0442-6264683

كيلومتر يك جاده نقده-

محمد يار- جنب جايگاه

سوختگيري CNG

مقتدر

تعميرات و  بازرسی ادواری

16

نقده

شهاب


بوتان

بهینه ساز

0443-6232878

نقده – ميدان آذربايجان جنب

تنظيم پمپ بوش

ابراهيم وطماني

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG