تداوم انفجار خودروهای گازسوز

Author:

در حال حاضر قریب به ۴ میلیون دستگاه خودروی شخصی گازسوز در کشور در حال تردد است که برآوردها نشان می دهد از این تعداد، مالکان قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در زمان مناسب اقدام به بازرسی مخازن CNG خود نکرده اند.

در حال حاضر قریب به ۴ میلیون دستگاه خودروی شخصی گازسوز در کشور در حال تردد است که برآوردها نشان می دهد از این تعداد، مالکان قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در زمان مناسب اقدام به بازرسی مخازن CNG خود نکرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میانه سال گذشته بود که «نیره پیروزبخت» رئیس سازمان استاندارد که در همایش صنعت CNG ایران سخنرانی می کرد، از خودروهای گازسوز بازرسی نشده با عنوان “بمب متحرک” یاد کرد و گفت: “باید بعد از مدتی مخازن خودروها بازرسی شوند که متأسفانه هنوز ساز و کاری در مراجع دولتی برای این امر تعریف نشده است که در این صورت امکان دارد خودروها تبدیل به بمب متحرک شوند.”

در حال حاضر قریب به 4 میلیون دستگاه خودروی شخصی گازسوز در کشور در حال تردد است که برآوردها نشان می دهد از این تعداد، مالکان قریب به 2 میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در زمان مناسب اقدام به بازرسی مخازن CNG خود نکرده اند.

در حالی که طبق استانداردهای جهانی مخازن CNG خودروهای گازسوز به طور مطلوب باید سالی یکبار مورد بازرسی فنی قرار گیرد، 2 میلیون و 500 هزار خودروی گازسوز در ایران بیش از 3 سال است که مخازن CNG آنها مورد بازدید فنی قرار نگرفته و برخی از این خودروها بیش از 7 یا 8 سال است بدون حتی یکبار مراجعه به مراکز معاینه فنی در شهرها تردد می کنند.

تردد این خودروها بدون بازرسی ادواری مخازن CNG، موجب شده تا هر از گاهی در یک نقطه از کشور شاهد انفجار یک خودروی گازسوز باشیم.

سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و مراکز معاینه فنی هر کدام می توانند مرجعی مطمئن برای نظارت بر بازرسی فنی مخازن CNG خودروها باشند اما قانون هیچ کدام از این نهادها را ملزم به انجام این مسئولیت نکرده و این وظیفه بر دوش وزارت کشور افتاده و این نهاد حاکمیتی است که در زمینه بازرسی ادواری مخازن CNG خودروهای گازسوز مسئولیت دارد. این نهاد رسمی کشور نیز شاید به علت تعدد مسئولیت ها و وظایف و شاید به دلیل عدم مرتبط بودن فعالیت های آن با این موضوع تخصصی، در طی سالهای گذشته نسبت به لزوم بازرسی ادواری مخازن CNG خودروهای گازسوز توجهی از خود نشان نداده است.

برخی از خودروهای گازسوز در نقاط مختلف کشور، در نبود نظارت کافی، به صورت غیرفنی و غیر ایمن در کارگاههای زیرزمینی و زیرپله ای از خودروی بنزین سوز به گازسوز و دوگانه سوز تبدیل شده اند که این قبیل خودروها که هیچ آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست، خطر اصلی انفجار در زمان سوخت گیری محسوب می شوند.

منبع: www.neconews.com