بهره برداري از جايگاه سوخت رسانی تک منظوره CNG

Author:

چکیده: 

صرفه جويي هاي اقتصادي زيادي که در اثر گازسوز کردن خودروها و کاهش آلاينده هاي ناشي از احتراق سوخت دراين خودروها نسبت به خودروهاي با سوخت بنزين و گازوييل حاصل شده است، از نتايج بسيار مهم گازسوز کردن خودروها و احداث جايگاههاي سوخت رساني CNGمي باشد که در شرايط کنوني يکي از راههاي کنترل مصرف بي رويه سوخت هاي بنزيني و ديزلي و کاهش آلودگي محيط زيست شهري است.
به منظور تحقق اهداف اصل 44قانون اساسي، در چارچوب تبصره 13قانون بودجه سال 1386و ابلاغ هيات نمايندگان ويژه تبصره 13، شرکت بهينه سازي مصرف سوخت موظف به واگذاري، و کمک به احداث و بهره برداري جايگاه هاي سوخت رساني CNGبه بخش خصوصي با تسهيلات ويژه (اعطا کليه تجهيزات جايگاه به طور رايگان) شده است. به اين ترتيب در ابتداي کار، احداث جايگاه هاي سوخت رساني CNGدر کلان شهرهاي تبريز، اصفهان، اسلام شهر، تهران، کرج، مشهد، اهواز، شيراز، قم، کرمان، کرمانشاه و يزد انجام خواهد گرفت و در آتيه نزديک نيز اين امر در شهرهاي ديگر تحقق خواهد يافت.
در اين تحقيق توجيه اقتصادي اين طرح مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، در حال حاضر ميزان سرمايه گذاري لازم براي احداث يک جايگاه سوخت رساني 14209000000 CNGريال است که 3430000000ريال آن از سوي دولت به صورت تجهيزات (وام بلاعوض) به بخش خصوصي اعطا مي گردد. ميزان درآمد ماهانه براي يک ايستگاه سوخت رساني با 4ديسپنسر (8نازل) که در آن به طور متوسط هر 6دقيقه يک خودرو با ظرفيت 15مترمکعب سوخت گيري مي نمايد 61320000ريال مي باشد. هزينه ساليانه جايگاه نيز 1366560000ريال است. با استفاده از نرم افزار COMFAR EXPERT IIIارزيابي اقتصادي اين طرح انجام شده و نرخ بازده داخلي آن 3.56درصد به دست آمده است. البته اين رقم با توجه به نرخ سود بانکي کشور که بين 16-22درصد مي باشد، فاقد توجيه اقتصادي است. همچنين ارزش حال خالص اين طرح 628751624ريال بوده و دوره بازگشت سرمايه نيز 10.62سال است. در صورتي که درآمد ساليانه فرد در حدود 81درصد افزايش يابد و از رقم 2102400000به رقم 3811975444برسد، نرخ بازده سرمايه گذاري بخش خصوصي برابر با 20درصد مي گردد.

متن کامل مقاله PDF

 

منبع: www.fa.journals.sid.ir