بهره‌برداري جايگاه‌های CNG شهرداری از نظر شركت نفت غيرمجاز است

Author:
رئيس هيات مديره انجمن صنفي CNG خراسان رضوی گفت: بهره‌برداري سه جايگاه CNG شهرداري مشهد از نظر شركت نفت بهره‌برداری غيرمجاز است.
 
سید محمدرضا رضوی راد در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با اشاره به اظهارات معاون اداری شهردار اظهار کرد: در ماه گذشته بهره‌برداري سه جايگاه CNG شهرداري مشهد به شركت تعاوني كاركنان شهرداري مشهد واگذار شده كه از نظر شركت نفت این مجموعه همانند صندوق ذخيره كاركنان شهرداري مشهد، بهره‌برداری غيرمجاز است.
 
وی افزود: به همين جهت نمايندگان اين انجمن و شركت نفت مشهد علي‌رغم دعوتنامه كتبي شهرداري مشهد در تحويل اين جايگاه ها به دلیل غيرقانوني بودن حضور نيافته اند و احتمالا منظور معاون اداري مالي شهرداري مشهد از بخش خصوصي، شركت تعاوني كاركنان خود است.
 
رئيس هيات مديره انجمن صنفي CNG خراسان رضوی خاطرنشان کرد: درسال 93 تنها يك بار مزايده جايگاه هاي CNG توسط معاونت اقتصادي شهرداري مشهد برگزار شد كه به دلایل واهي مانند پايين بودن قيمت ها به شركت های مجاز واگذار نشد در حالی كه پس از آن به قيمتي بسيار پايين تر از قيمت شركت هاي مجاز حاضر در مزايده، كل جايگاه ها به صندوق ذخيره كاركنان شهرداري مشهد واگذار شد.
 
رضوی راد تصریح کرد: استانداردسازي به عهده مالك جايگاه است و درصورت انجام توسط بهره بردار، 10درصد آن متعلق به بهره‌بردار است. 10 درصد فعلي جايگاه هاي شهرداري كه توسط شركت نفت بلوكه شده، تنها به دليل بهره برداري غيرمجاز توسط صندوق ذخيره كاركنان شهرداري مشهد صورت گرفته است. بهره بردار مجاز ساليان قبل از شهرداري مشهد بيش از 700 ميليون تومان طبق اسناد حسابداري طلبكار بوده و از كارفرما نامه رضايت دارد.
 
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی CNG خراسان رضوی یادآور شد: مدارك تخلفات فني، مالي و قراردادي جايگاه هاي CNG شهرداري مشهد در اختيار رئيس و اعضاي شوراي شهر مشهد قرار گرفته و مورد رسيدگي جدي قرار خواهد گرفت.
 
رضوی راد اضافه کرد: به هيچ وجه بهره برداري از جايگاه هاي CNG مانند نيشابور راسا توسط شهرداري ها انجام نشده و توسط شركت هاي مجاز بهره برداري مي شود. اين مساله به راحتي قابل استعلام از شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران است.