اطلاعیه مهم : نرخ فروش CNG تغییر کرد

Author:

وزیر محترم نفت دستورات لازم به منظور اجرای موارد زیر را صادر کردند و از تاریخ اول دیماه سال جاری اعمال میگردد:
1-    10درصد کارمزد از ابتدای سال 92 پرداخت گردد.
2-    قیمت فروش هر مترمکعب CNG از اول دیماه 4110 ریال و قیمت هر کیلوگرم آن 6000 ریال محاسبه میشود. بدین ترتیب عملا چگالی گاز 69/0 محاسبه میگردد.
3-    از ابتدای دیماه سال جاری مالیات ارزش افزوده از بهره برداری کسر نمیشود و مبلغ کارمزد بصورت کامل به بهره بردار تعلق میگیرد. بدین ترتیب از از تاریخ 1/10/93 احتیاجی نیست تا بهره برداران جایگاهها مالیات ارزش افزوده 8% را محاسبه و پرداخت نمایند.
همچنین با توجه به دستورالعمل 16 بندی جدید مدیریت طرح CNG جایگاههایی که موارد مربوط به اولویت اول را انجام داده باشند تمام 10درصد کارمزد مربوط به سال 92 را  دریافت خواهند کرد. 10درصد سال 93 منوط به رعایت موارد اولویتهای بعدی لیست مذکور میباشد.

منبع: http://www.ircng.ir