جایگاه سی ان جی استان چهار محال و بختياري

Author:

جا

ردیف

شهر

پیمانکار

کارگاه

تلفن

تلفن

مدير/مسئول واحد

وضعیت همکاری

1

شهركرد

صنايع دفاع

كوهرنگ پارسيان

0381-3343159

شهركرد ، ميدان بني

هاشم، جنب كارخانه يخ

توانايي

نصب و بازرسی ادواری

2

بروجن

الکتروفن

زاگرس

تلفن سابق 0382-4251117

بروجن- اول جاده مباركه-

جنب كارواش اعلايي

محمد  علي عرب

تعميرات و  بازرسی ادواری

 

 www.cng.niopdc.ir برنامه ريزي وكنترل پروژه CNG