استاندرهای مرتبط با جایگاه های تک منظوره CNG

Author:

 

گاز طبيعي فشرده- ايمني كار با گاز طبيعي فشرده   

ISIRI8002.pdf
خودرو-جايگاه سوخت‌گيري گاز طبيعي فشرده –قسمت اول- الزامات عمومي ISIRI7829-1.pdf
خودرو-جايگاه سوخت‌گيري گاز طبيعي فشرده –قسمت دوم- تجهيزات كمپرسور جايگاه سوخت‌گيريCNG ISIRI7829-2.pdf

ايستگاههاي سوخت‌گيري بدون ناظر از نوع كارتي (اطلاعاتي)

ISIRI7829-3.pdf

 

 

منبع: www.cng.niopdc.ir