احداث جايگاه هاي سوختCNG در نايين و خور و بيابانک

Author:

 

مهندس مومني مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان و مهندس صادقيان مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي نفتي در نشستي مشترک در خصوص تقويت جايگاه هاي سوخت CNG و احداث جايگاه هاي جديد در شهرستان هاي 
نايين و خورو بيابانک به بحث و تبادل نظر پرداختند.اين نشست به منظور تامين زيرساختهاي مورد نياز گازرساني به شهرهاي فاقد گاز شهرستان هاي نايين  و خورو بيابانک  در شرکت پخش فرآورده هاي نفتي برگزار شد.شايان ذکر است، طرح  گازرساني به خور، انارک ،جندق و فرخي4 شهر کويري استان طي سالجاري در دستور کار قرار گرفته است به اين صورت که  اين شهرها از طريق جايگاه هاي
CNG  به وسيله کپسول هاي بزرگ قابل حمل  از نعمت گاز طبيعي برخوردار شوند.گفتني است، علت تاخير درگازرساني به اين مناطق نسبت به ساير شهرستان هاي سطح استان فاصله زياد اين شهرها از خط انتقال سراسري(خط هشتم انتقال گاز)و پراکندگي شهرها و روستاهاي تابعه است.