اجراي طرح تعويض مخازن فرسوده خودروهاي گازسوز

Author:

رئيس دبيرخانه دائمي CNG کشور با بيان اينکه در حال حاضر روزانه 12 ميليون ليتر بنزين وارد مي کنيم، گفت: روزانه 20 ميليارد تومان معادل 12 ميليون ليتر از جيب خانوارها خارج مي شود، اما اجراي طرح ملي تعويض مخازن فرسوده خودروهاي گازسوز و بالاي 10 سال، علاوه بر اينکه از واردات جلوگيري مي کند، صادرات را نيز رونق مي بخشد.

محسن مشايخي با بيان اينکه در استان اصفهان بايد بسيار هوشيارانه عمل کرد، اظهارداشت: اين مخازن تا 15 سال گارانتي دارد و اين طرح، سال به سال تا زماني که حوادث ناشي از خودروهاي گازسور به صفر برسد و هيچ حادثه و انفجاري نباشد، ادامه پيدا خواهد کرد.

وي اظهارداشت: به زودي طرح ملي تعويض مخازن فرسوده خودروهاي گازسوز در اصفهان اجرا مي شود.

وي با بيان اينکه اين طرح براي امنيت و منافع اقتصادي جامعه بسيار مهم است، تصريح کرد: 300 ميليارد تومان در سال از منابع داخلي پست بانک به اين طرح اختصاص داده شده است و در حرکت بودن اين ميزان بودجه، منافع اقتصادي فراواني را به همراه دارد.