اتمام تست مخازن اتوبوس‌هاي گازسوز تهران

Author:

رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران، با پيگيري شوراي شهر تهران تست مخازن 2 هزار و 196دستگاه اتوبوس گازسوز شهر تهران به اتمام رسيد و مخازن غير‌قابل استفاده معدوم شد. رحمت‌الله حافظي از انجام تست ادواري مخازن CNG اتوبوس‌هاي گاز‌سوز شرکت واحد اتوبوسراني شهرداري تهران خبر داد و گفت: سال گذشته معاون شهردار تهران تردد 3 هزار دستگاه اتوبوس گازسوز در شهر را به دليل گذشتن زمان معاينه فني به عنوان بمب‌هاي متحرک در سطح شهرعنوان کرد. وي ادامه داد: با پيگيري شوراي شهر تهران اقداماتي براي تست مخازن CNG اتوبوس‌ها گازسوز در شهر آغاز شد که نتيجه آن معاينه دو هزار و 196 دستگاه اتوبوس گازسوز ناوگان اعم از خصوصي و دولتي است. از مجموع اين تعداد، 626 دستگاه اتوبوس دولتي است.رئيس کميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي شهر تهران با اشاره به اينکه ستاد معاينه فني خودروهاي تهران به عنوان مجري اين طرح انتخاب شده بود، تصريح کرد: در اجراي اين طرح از ظرفيت بازرسين مورد تاييد موسسه استاندارد منطبق با ساز و کار قانوني بهره گرفته شد. بر‌اساس گزارش سايت شوراي شهر تهران، حافظي با اشاره به اينکه اجراي تست مخازن CNG اتوبوس‌هاي گاز‌سوز تهران با موفقيت به اتمام رسيده است، اظهار کرد: تمامي مخازن مردود شده بر روي اتوبوس‌ها تعويض و مخازن غير‌قابل استفاده در شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در پروسه معدوم‌سازي با نظارت مجري مورد تاييد موسسه استاندارد انجام شده است؛ به طوري که 594 عدد مخزن معدوم شده است.

منبع: www.tnews.ir