آغاز عرضه CNG برحسب «كیلوگرم» در جایگاههای سراسر كشور

Author:

 

طرح عرضه گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) بر مبنای واحد فروش کیلوگرم، از امروز جمعه (اول اسفند ماه) در جایگاههای سراسر کشور اجرایی شد.
مدیر طرح احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به خبرنگار شانا گفت: برای اجرای این طرح همه پیمانکاران و جایگاهداران از مدتها پیش موظف به تغییر واحد شمارشگر توزیع کننده های سی ان جی در جایگاههای خود از مترمکعب به کیلوگرم شده بودند.
امیر وکیل زاده افزود: تغییر واحد عرضه سی ان جی از مترمکعب به کیلوگرم با هدف یکسان سازی واحد فروش سی ان جی در جایگاههای عرضه کننده این سوخت پاک انجام می شود و بر همین اساس، جایگاهداران موظف شده اند که از زمان اعلام شده، گاز طبیعی فشرده را تنها با واحد فروش کیلوگرم به مشتریان عرضه کنند.
وی تصریح کرد: پیش از این، واحد فروش سی ان جی در جایگاهها با توجه به نوع تجهیزات مورد استفاده در آن بر مبنای مترمکعب یا کیلوگرم بود که این مهم با تغییر نرخ قیمت ظاهری تحویل سی ان جی به مشتری، در برخی موارد با اعتراض مشتری همراه شده بود.
مدیر طرح احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، تاکید کرد: از اول  اسفندماه امسال، اندازه گیری فروش گاز طبیعی فشرده در جایگاهها، بر حسب کیلوگرم خواهد بود و هیچ تغییری در نرخ فروش گازبها ایجاد نخواهد شد.
به گفته وکیل زاده، از ابتدای امسال، نرخ فروش سی ان جی بر حسب کیلوگرم؛ ٦٠٠ تومان اعلام شده است.
مدیر طرح احداث جایگاه سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پیشتر نیز گفته بود: حذف واحد فروش مترمکعب و استفاده از واحد کیلوگرم در جایگاههای عرضه کننده این سوخت پاک، تنها با هدف یکسان سازی واحد فروش آن انجام شده و هیچ تغییری مبنی بر افزایش نرخ صورت نگرفته است.
به گفته وکیل زاده، هم اکنون فروش سی ان جی در ٧٥ درصد جایگاههای کشور بصورت جرمی (بر حسب کیلوگرم) انجام می شود و این تغییر تنها برای ٢٥ درصد جایگاهها و با هدف یکسازی واحد فروش صورت گرفته است.
به گزارش شانا، پیش از این، هر مترمکعب سی ان جی ٤٥٠ تومان و هر کیلوگرم آن نیز ٦٠٠ تومان عرضه می شد و هم اکنون نیز هر یک کیلوگرم سی ان جی با همان رقم پیشین (٦٠٠ تومان) عرضه می شود؛ بنابراین، هیچ افزایش نرخی در خصوص عرضه آن صورت نگرفته است.
بر پایه این گزارش، یک کیلوگرم  سی ان جی به لحاظ حجمی از یک مترمکعب آن بیشتر (معادل ١,٤٤ مترمکعب) و نرخ گذاری اولیه آن نیز بر همین اساس صورت گرفته است.

منبع: مدیریت طرح CNG