آخرین تکنولوژی مخازن CNG در دنیا

Author:

 

مخازن نوع 4 کربنی برای اتوبوس

این مخازن به مخازن نوع ۴ معروفند و بهترین نوع مخازن نوع ۴ برای استفاده برای ذخیره سوخت CNG مخازن نوع۴ باالیاف کربنی میباشند. این مخازن فوق العاده سبک وداخل آنها بعلت پلاستیکی بودن خاصیت ضد خورندگی دارد و دارای بیست سال گارانتی هستند.

جایگاههای سیارCNG ساخته شده از این مخازن بعلت سبکی این نوع مخازن قابلیت حمل مقدار زیادی سوخت نسبت به جایگاههای ساخته شده از انواع دیگر مخازنCNG میباشند.

این تکنولوژی برای ساخت مخازن هیدروژن با فشار ۷۰۰ بار کاربرد دارد. تکنولوژی ساخت انواع دیگر مخازن CNGبرای  فشار ۷۰۰بار بعنوان مخزن سوخت خودرو قابل استفاده نیست.