ورود بدون مجوز یک ایرانی به تاسیسات نفتی عراق

Author:

نیروهای پلیس انرژی عراق، دو متهم از جمله یک ایرانی را که قصد ورود به تاسیسات نفتی در بصره را داشتند بازداشت و خودروی آنها را توقیف کردند.
در بیانیه پلیس انرژی عراق آمده است که این دو فرد قصد ورود به تاسیسات، بدون مجوز امنیتی را داشتند.

منبع : https://www.naftema.com/