مصرف گاز در دی ۶۲۲ میلیون متر مکعب شد

Author:

مدیرراهبری مصرف گاز کشور:

در دی میانگین مصرف گاز در بخش خانگی ، تجاری کشور حدود ۶۲۲ میلیون متر مکعب ثبت شده که این آمار نشان می دهد ۷۵ درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف شده و سهم بخش صنعتی ونبروگاهی تنها ۲۵ درصد بوده است.
تا اوسط هفته شرایط پایداری از لحاظ دمایی و مصرف گاز داریم اما از اواسط هفته با ورود توده هوای سرد پیش بینی افزایش مصرف گاز را می کنیم. دمای هوای منزل باید بین ۱۸ تا ۲۱ درجه باشد که در بهمن بتوانیم از گاز، سهم بیشتری به بخش های صنعتی اختصاص دهیم.

منبع : https://www.naftema.com/