روند احداث جایگاه‌ها سوخت کوچک مطلوب نیست

Author:

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران :
متأسفانه روند احداث جایگاه‌های سوخت کوچک مقیاس در برخی از مناطق به هیچ وجه مطلوب نیست و بر همین اساس باید جلسه ای با شهرداران مناطق ۲۲ گانه درباره چرایی ساخته نشدن جایگاه‌ها برگزار شود، اگر مناطق در این خصوص کوتاهی کرده‌اند باید حتما پاسخگو باشند کرد. از ۱۱۰ جایگاهی که باید سال گذشته ساخته می‌شد هیچ جایگاهی ساخته نشده است و از ۱۱۰ جایگاه امسال نیز خبری نیست .