حذف سامانه سوخت بزرگترین خدمت دولت قبل به قاچاقچیان بود/ با قاچاق سازمان یافته مواجه هستیم

Author:

جواد نوفرستی کارشناس ارشد انرژی گفت: دولت قبل سامانه هوشمند سوخت را به این دلیل حذف کرد که دستاورد دولت قبلش بود. از سال ۸۶ تا ۹۴ که سامانه سوخت برقرار بود مصرف بنزین سالانه یک میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرد.

اما از سال ۹۴ که به جهل یا خیانت سامانه سوخت حذف شد فروش روزانه بنزین از ۷۲ میلیون لیتر در سال ۹۴ به ۹۱ میلیون لیتر در سال ۹۷ رسید، یعنی در سه سال حدود ۱۹ میلیون لیتر رشد کرد.

حذف سامانه سوخت در دولت قبل بزرگترین خدمت به قاچاق بود و ما هم‌اکنون هم با قاچاق‌های سازمان یافته مواجه هستیم.