ثبت رکورد جدید در تولید گاز کشور

Author:

هرمز قلاوند، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی نفت:


درحال حاضر شرکت ملی نفت ایران از ۲۳ میدان گازی در کشور به میزان یک میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند که حدود ۹۸۰ میلیون آن را جهت توزیع در شبکه مصرف به شرکت ملی گاز تحویل می دهد.
طی روزهای اخیر با دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و با تلاش و کوشش شبانه‌روزی کارکنان خدوم و زحمتکش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب گاز مربوط به کارخانه گاز و گاز مایع ۱۰۰۰ نیز به شبکه مصرف اضافه شد.