تهران بیشترین مصرف کننده گاز شد

Author:

رئیس مرکز راهبری شبکه گاز کشور:


در شبانه روز گذشته ۸۴۳ میلیون متر مکعب میزان گاز تحویلی به شبکه گاز مصرفی کشور بوده که از این میزان ۶۲۵ میلیون متر مکعب در بخش خانگی، تجاری‌ بوده است که حدود ۷۴ درصد کل گاز تحویلی را شامل می شود.در ۲۴ ساعت گذشته تهران با ۱۱۵ میلیون مترمکعب بیشترین میزان مصرف گاز را داشته است.