تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

Author:

بهروز محبی نجم آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات:
در حال حاضر هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت وجود ندارد ولی باید اقداماتی دیگر انجام شود تا با توجه به ناترازی بنزین به مشکلات عمده برخورد نکنیم. به عنوان مثال مردم باید تشویق شوند به از سوخت CNG استفاده کنند ولی در ۳ سال اخیر ماشین تک سوز تولید شدند که خیلی به صنعت بنزین ما ضربه زد.
اگر قرار است سهمیه بندی اتفاق بیفتد باید بر اساس سرانه کد ملی تخصیص یابد. این شیوه به عدالت نزدیک است و با می توانیم با این شیوه توزیع جامع و عادلی داشته باشیم تا به کسی ظلم نشود.

منبع: نفت ما