تدوین نقشه راه تحول دیجیتال در پتروشیمی نوری

Author:

دکتر حمید رجایی رئیس امور توسعه محصول، فناوری و نوآوری پتروشیمی نوری:
پتروشیمی نوری از دانشگاه های بزرگ کشور استفاده می کند و با پژوهشگاه صنعت نفت برای نقشه راه تحول دیجیتال تفاهمنامه دارد که به زودی قرارداد آن که در حوزه سنسورها است امضا می شود . همچنین پتروشیمی نوری در حوزه پلتفورم انرژی در حوزه پایش مصرف انرژی هم که ۳۰ درصد پیشرفت دارد و اینترنت اشیاء پروژه دارد.