تا سال ۱۴۲۰ باید بحران گازی را تحمل کنیم

Author:

احمد زراعت کار؛ رئیس دفتر انرژی سازمان برنامه و بودجه :


حوزه انرژی حوزه پیشرو اقتصاد ایران در صد سال اخیر بود که هم اکنون با بحران مواجه شده است. اگر این بخش نتواند خود را سرپا نگه دارد نمی‌دانیم سایر بخش‌ها چه شرایطی خواهند داشت. موضوع ناترازی انرژی در حامل‌ها باید حل شود تا به کمک آن بتوانیم ایفاگر نقش در منطقه و جهان باشیم.تا سال ۱۴۲۰ باید بحران گازی را تحمل کنیم ،پنج فاز پارس جنوبی باید افتتاح شود تا بتوان کسری گاز خود را جبران کنیم.