تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي

Author:

روزنگار نفت/هشتم دی ماه ۱۳۴۳: 

شركت ملي صنايع پتروشيمي با سرمايه ۳/۸ ميليارد ريال (متعلق به شركت ملي نفت ايران) در هشتم دي ۱۳۴۳ تأسيس شد.

 فعاليت در زمينه صنايع پتروشيمي در ايران از اواخر سال ۱۳۳۷ آغاز و بنگاهي به نام بنگاه كود شيميايي وابسته به وزارت اقتصاد تأسيس شد.

در سال ۱۳۴۳ با بهره‌برداري از مجتمع توليد كود شيميايي شيراز، اولين واحد پتروشيمي در كشور افتتاح شد.
 پس از آن نيز در تير ۱۳۴۴قانون توسعه صنايع پتروشيمي به تصويب رسيد كه بر آن اساس، به شركت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده شد مستقيما با مؤسسات و شركت‌هاي ايراني و خارجي براي توليد فرآورده‌هاي پتروشيمي وارد مشاركت شود.