بلاتکلیفی تولیدکنندگان عمده قیر در عرضه ارز حاصل از صادرات؛

Author:

صادرات قیر ایران متوقف شد!؟

بند ۲ ابلاغ نظر مصوبه جلسه ۲۷ آذر ماه تصمیمات جلسه بازار ارز، در خصوص تصمیمات ارزی و وجوه حاصل از آن، شرکتهای دولتی، شبه دولتی و صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی از جمله تولیدکنندگان قیر را ملزم کرده است که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بیاورند. این مصوبه دارای ابهام و صادرکنندگان مد نظر را در بلاتکلیفی قرار داده است به گونه ای که توقف صادرات قیر را رقم زده و هیچگونه سفارش صادرات قیر ثبت نمی کنند!

منبع : https://www.naftema.com/