افزایش سهم گاز طبیعی در تامین انرژی جهان

Author:

 

طی ده سال گذشته، سهم گاز طبیعی از مجموع کل انرژی مصرفی تولید شده از منابع مختلف در جهان از ٢٣,١ درصد به ٣٢.٦ درصد افزایش یافته است.

مجموع انرژی مصرفی تولیدشده در جهان از محل سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز و زغالسنگ و همچنین انرژی هسته ای و هیدروالکتریک و انرژیهای تجدیدپذیر و زیستی از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ١٠٥٥٦,٥ میلیون تن معادل نفت خام به ١٢٩٢٨.٤ میلیون تن افزایش یافته است.

در این میان، گاز طبیعی تولید شده در جهان در ده سال مورد بررسی از ٢٧١١ میلیارد مترمکعب در سال به ٣٤٦١ میلیارد مترمکعب رسیده و دارای افزایش ٢١,٧ درصدی بوده است.

در طی این دوره، مصرف جهانی گاز طبیعی نیز با افزایش ٦٩٤ میلیارد مترمکعبی از ٢٦٩٩ میلیارد مترمکعب به ٣٣٩٣ میلیارد مترمکعب در سال رسیده و با رشد ٢٥,٧ درصدی روبرو بوده است.

با توجه به افزایش مصرف گاز طبیعی از ٢٤٣٥,٦ میلیون تن معادل نفت خام به ٣٠٦٥.٥ میلیون تن معادل نفت خام در سال، سهم گاز طبیعی از مجموع کل انرژی مصرفی تولید شده از منابع مختلف در جهان، از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ با افزایش ٦٣٠ میلیون تنی از ٢٣.١ درصد به ٣٢.٦ درصد رسیده است.

برابر آخرین جداول آماری منتشر شده توسط BP در ژوئن ٢٠١٥، مجموع ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان در سال ٢٠١٤ چیزی بالغ بر ١٨٧,١ تریلیون متر مکعب برآورد شده است.

آمریکای شمالی

در این میان، از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ تولید گاز طبیعی در آمریکای شمالی از ٧٥٣,٥ میلیارد مترمکعب در سال به ٩٤٨.٥ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و با افزایش ١٩٥ میلیارد مترمکعبی، رشد ٢٠ درصدی را نشان می دهد.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آمریکای شمالی از مجموع گاز تولید شده در جهان از ٢٧,٨ درصد به ٢٧.٧ درصد کاهش پیدا کرده است.

در طی این دوره، مصرف گاز طبیعی در این منطقه از ٧٨٣,٧ میلیارد مترمکعب به ٩٤٩.٤ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ١٦٥.٧ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٢١ درصدی بوده است.

سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان در سال ٢٠١٤ حدود ٦,٥ درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١٤ حجم ذخایر گاز طبیعی این منطقه تا ١٢.٨ سال آینده به پایان می رسد.

آمریکای مرکزی و جنوبی

در آمریکای مرکزی و جنوبی تولید گاز طبیعی از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ از ١٣٤,٧ میلیارد مترمکعب در سال به ١٧٥ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و با افزایش ٤٠.٣ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٣٠ درصدی بوده است.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی از مجموع گاز تولید شده در جهان تغییری نکرده است و همان ٥ درصد باقی مانده است.

در طی این دوره، مصرف گاز طبیعی در این منطقه از ١١٩ میلیارد مترمکعب در سال، به ١٧٠,١ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ٥١.١ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٤٣ درصدی بوده است.

سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان در سال ٢٠١٤ حدود ٤,١ درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١٤ حجم ذخایر گاز طبیعی این منطقه تا ٤٣.٨ سال آینده به پایان می رسد.

خاورمیانه

از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ تولید گاز طبیعی در خاورمیانه از ٢٩٦,٦ میلیارد مترمکعب در سال به ٦٠١ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ٣٠٤.٤ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ١٠٣ درصدی بوده است. سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان ٤٢.٧ درصد است. ایران با ١٨.٢ درصد و قطر با ١٣.١ درصد از مجموع ذخایر اثبات شده گاز جهان در این منطقه قرار دارند و در مجموع ٣١.٣ درصد از مجموع ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه خاورمیانه از مجموع گاز تولیدشده در جهان از ١٠,٩ درصد به ١٧.٣ درصد افزایش پیدا کرده است.

در طی این دوره، مصرف گاز طبیعی در این منطقه از ٢٥٩,٣ میلیارد مترمکعب در سال به ٤٦٥.٢ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ٢٠٦ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٧٩ درصدی بوده است.

آفریقا

از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ تولید گاز طبیعی در منطقه آفریقا از ١٥٦,٤ میلیارد مترمکعب در سال به ٢٠٢.٦ میلیارد مترمکعب افزایش یافته و با افزایش ٤٦.٢ میلیارد متر مکعبی دارای رشد ٢٩.٥ درصدی بوده است. سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان ٧.٦ درصد است.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آفریقا از مجموع گاز تولیدشده در جهان، همچنان ٥,٨ درصد باقی مانده و تغییری نکرده است.

در این دوره، مصرف گازطبیعی در این منطقه از ٨١,١ میلیارد مترمکعب در سال به ١٢٠.١ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ٣٩ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٤٨ درصدی بوده است.

سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان در سال ٢٠١٤ حدود ٧,٦درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١٤  ذخایر گاز طبیعی این منطقه تا ٦٩.٨ سال آینده به پایان می رسد.

آسیا و اقیانوسیه

از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤ تولید گازطبیعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از ٣٤٤,٥ میلیارد مترمکعب در سال به ٥٣١.٢ میلیارد مترمکعب بالغ شده و با افزایش ١٨٦.٢ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٥٤.٢ درصدی بوده است. سهم این منطقه از مجموع ذخایر گازطبیعی اثبات شده در جهان ٨.٢ درصد است.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، سهم تولید منطقه آسیا و اقیانوسیه از مجموع گاز تولید شده در جهان از ١٢,٧ درصد به ١٥.٣ درصد افزایش پیدا کرده است.

در این دوره، مصرف گازطبیعی در این منطقه از ٣٧٧,٧ میلیارد متر مکعب در سال به ٦٤٨.٦ میلیارد مترمکعب رسیده و با افزایش ٢٧٠.٩ میلیارد مترمکعبی دارای رشد ٧١.٧ درصدی بوده است.

سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان در سال ٢٠١٤ حدود ٨,٢ درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١٤ حجم ذخایر گاز طبیعی این منطقه تا ٢٨.٧ سال آینده به پایان می رسد.

اروپا و اور آسیا

باوجود افزایش تولید گاز در بیشتر نقاط جهان از سال ٢٠٠٤ تا پایان ٢٠١٤، تولید گاز طبیعی در منطقه اروپا و اور آسیا از ١٠٢٥,٣ میلیارد مترمکعب در سال به ١٠٠٢.٤ میلیارد مترمکعب رسیده و دارای افت ٢.٢ درصدی بوده است. سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان ٣١ درصد است. روسیه و ترکمنستان به ترتیب با سهم ١٧.٤ درصدی و ٩.٣ درصدی از مجموع ذخایر گاز جهان در این منطقه قرار دارند.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی سهم تولید منطقه اروپا و اور آسیا از مجموع گاز تولید شده در جهان از ٣٧,٨ درصد به ٢٨.٨ درصد کاهش یافته است.

در طی دوره ده ساله مورد بررسی، مصرف گاز طبیعی در این منطقه از ١٠٧٧,٩ میلیارد مترمکعب در سال به ١٠٠٩.٦ میلیارد مترمکعب رسیده و با کاهش ٦٨.٣ میلیارد مترمکعبی دارای افت ٦.٣ درصدی بوده است.

سهم این منطقه از مجموع ذخایر گاز طبیعی اثبات شده در جهان در سال ٢٠١٤ حدود ٤٢,٧ درصد است. با توجه به تقسیم ذخیره به تولید در سال ٢٠١٤ ذخایر گاز طبیعی این منطقه تا ٥٧.٩ سال آینده به پایان می رسد.

منبع: خبرگزاری شانا